Hugo Hedlund

Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer

Inom programmet studeras den teknikanvändande människan i ett organisatoriskt och samhälleligt perspektiv. Det innebär att studier om människan som social varelse kombineras med studier i informatik. Fokus ligger på hur människan formas och förändras när informationsteknik förs in i sociala, kulturella och historiska sammanhang. Utbildningen har en stark arbetslivsanknytning. Till exempel genomförs examensarbeten ofta i samarbete med organisationer och företag.

Informatik A1

Introduktion till informatik 7,5 hp

Momentet gav en orientering inom informatik-ämnet och dess historia. Kritiska perspektiv till informationsteknik och dess tillämpning utvecklades.

Informationsteknologi, 7,5 hp

Grundläggande introduktion till principer bakom uppbyggnaden av datorer och informationsteknologi. Momentet fokuserade på att värdera olika it-artefakters tillämpbarhet i olika situationer.

Design och utvärdering 7,5 hp

Under detta moment utforskades grundläggande principer för design och utvärdering av olika digitala artefakter. Ett projektarbete knutet till Be Green Umeå löpte genom hela momentet.

Systemutveckling och organisationsförändring 7,5 hp

Momentet behandlade olika informationssystems påverkan på organisationer samt metoder för att utvecklas dessa system.

Informatik B2

Digitala material och miljöer, 7,5 hp

I detta kursmoment studerades hur digitaliseringsprocesser och teknikutveckling samspelar med samhället på större skala.

Digitala tjänster och innovationsprocesser, 7,5 hp

Momentet fokuserade på utformning och utvärdering av digitala tjänster och affärsmodeller. Vi som studenter deltog i en flerparts-workshop mellan universitet och näringsliv som handlade om att att utveckla digitala affärsmodeller.

Projektledning och arbete i IT-projekt 7,5 hp

Momentet gav en praktisk och teoretisk orientering inom projektarbete. Under detta moment inleddes ett projekt med tidningen Norran.

Tillämpat IT-projektarbete 7,5 hp

Projektarbetet med tidningen Norran genomfördes, utvärderades och presenterades. Jag agerade delprojektledare för ett delprojekt som utforskade digitala annonslösningar.

Informatik C

Systemdesign 7,5 hp

Momentet var en djupdykning i både nya och klassiska systemutvecklingsmetoder. Momentets tyngdpunkt låg på att värdera metoder och teknikers brister och förtjänster i relation till organisationsförändring.

Informationsteknik och organisationsförändring 7,5 hp

Detta moments fokus låg på organisationsförändring och sätt att förstå denna. De huvudsakliga teoretiska redskap vi arbetade med under momentet var Actor Network-Theory och Activity Theory.

Examensarbete i informatik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer 15 hp

Jag och mina medförfattare genomförde en designanalys och en konventionell innehållsanalys av kommentarsfält på en svensk IT-branschtidning. Resultatet av dessa analyser sattes i relation till sociomaterialitetsteori. Titeln på vår kandidatuppsats är: ”Ett kommentarsfält blir till – när sociala föreställningar sammanflätas med digitala material”.

Fristående informatik-kurser

Webb 2.0: Begrepp, teknik och innovation, 7.5 hp

Kursen fokuserade på nätets utveckling sedan det tidiga 2000-talet. Inom ramen för detta delmoment avhandlades både teknik, affärsmöjligheter samt sociala och organisatoriska aspekter av nätets utveckling genom exempelvis sociala medier.

Kommunikationsteknik, 7.5 hp

Kursen var praktiskt inriktad på arbetslivskommunikation, såsom presentationer, mötessamtal och förhandlingar.

Öppenhet på Internet 7,5 hp

Denna kurs fokuserade, med historisk utgångspunkt i öppen källkod, på öppen infrastruktur, nätpolitik och sociala medier.

Beteendevetenskapliga grunder

Kvalitativ analys 7,5 hp

Kursmomentet avhandlade kvalitativa forskningsmetoder. Fokus låg på intervjuer och textanalys.

Kvantitativ analys 7,5 hp

Momentet behandlade metoder för insamlande och analys av kvantitativa data. En kvantitativ undersökning rörande attityder till fildelning genomfördes bland ca 600 studenter på på Umeå Universitet.

Genus, 7.5 hp

Delmomentets fokus låg på diskriminering i arbetslivet. Under detta tema studerades och problematiserades begrepp som jämställdhet, jämlikhet och mångfald.

Sociologi, 7.5 hp

Momentet var en bred introduktion till sociologi som vetenskap, där fokus låg på moderna sociologiska teorier.

Pedagogik, 7.5 hp

Under detta moment studerades teorier om lärande och kompetensutveckling.

Socialpsykologi, 7.5 hp

I detta delmoment studerades mänsklig social kognition. Centrala begrepp inom momentet var attityder, konformitet och gruppbildning.

Sociologi B

Social kategorisering: klass, etnicitet, genus och sexualitet, 7,5 hp

Momentet behandlade teoribildning och empirisk forskning runt social kategorisering, sociala positioner och hur dessa kommer att spela roll i samhället.

Modern sociologisk teori, 7,5 hp

Detta delmoment behandlade modern sociologisk teori som exempelvis nätverksteori och modernitetsteorier.

Sociologisk metodfördjupning 7,5 hp

Momentet innebar en fördjupning i kvalitativ och kvantitativ metod där fokus framförallt låg på analys av datamaterial.

Forskning om välfärd och kultur med inriktning mot IT-miljöer 7,5 hp

Under detta moment introducerades forskning om välfärd och vardagsliv. Jag sammanställde en forskningsrapport om digitalt utanförskap.